Απόφαση Ο.Ε. περί ανάθεσης σε συμβολαιογράφο της σύνταξης 1ης πρόσθετης πράξης επί του υπ' αρ. 719/24-10-2022 δανειστικού συμβολαίου της ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΖΩΗΣ ΓΟΥΡΖΗ, που αφορούν στον προσδιορισμό του ποσού του χορηγούμενου στο Δήμου Λευκάδας τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στο ποσό των € 2.248.171,25, κατά ποσοστά 50% από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και 50% από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας», το οποίο αποτελεί το 1ο υποέργο του ενταγμένου στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» έργου με τίτλο «Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου Λευκάδας».

Αριθμός Απόφασης:

27

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: