Απόφαση Ο.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης Δήμου Λευκάδας για την αποπληρωμή υποχρεώσεων από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις.

Αριθμός Απόφασης:

509

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: