Απόφαση Ο.Ε. περί χρονικής παράτασης της με αριθμ.20403/12-11-2020/ΑΔΑΜ:20SYMV007657406 σύμβασης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες των δημοτικών παιδικών σταθμών Δ.Ε. Λευκάδας, δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού Δ.Ε. Λευκάδας και του ΚΑΠΗ Δήμου Λευκάδας.

Αριθμός Απόφασης:

659

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

09/11/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: