Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΒΙΟΑΠΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό κάτω των ορίων, με εκτιμώμενη αξία 149.998,46€ με Φ.Π.Α.24%, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων διαγωνισμού

Αριθμός Απόφασης:

173

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: