Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης ανάθεσης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, συνολικού προϋπολογισμού 309.893,36 € με Φ.Π.Α.€ με ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμού όρων του διαγωνισμού.

Αριθμός Απόφασης:

193

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

19/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: