Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης Πρακτικών (έλεγχος δικαιολογητικών και τεχνικής προσφοράς) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου για το Υποέργο 5 «ΓΗΠΕΔΟ ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ-ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. Εν.:2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 320.726,00 € με το Φ.Π.Α.24% €, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής»

Αριθμός Απόφασης:

419

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

28/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: