Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών- ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης- της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ συνολικού προϋπολογισμού 68.894,40€ με Φ.Π.Α.24%.

Αριθμός Απόφασης:

345

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

27/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: