Απόφαση Ο.Ε.περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμό κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ» προϋπολογισμού 217.000,00€ με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

310

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: