Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Λευκάδας και της ΔΕΠΟΚΑΛ και στολών Δημοτικής Αστυνομίας με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), με εκτιμώμενη αξία 303.346,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.

Αριθμός Απόφασης:

478

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/09/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: