Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ, με εκτιμώμενη αξία 1.000.000,00€ με το Φ.Π.Α.24% με ανοικτό ηλεκτρονικό διεθνή διαγωνισμό άνω των ορίων

Αριθμός Απόφασης:

414

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

02/08/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: