Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ» με εκτιμώμενη αξία 112.410,712 € με το Φ.Π.Α.24%»

Αριθμός Απόφασης:

308

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

09/06/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: