Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού (ελέγχου εγγυήσεων συμμετοχής) της Επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών του ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την επιλογή αναδόχου το Υποέργο 4 «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΝΥΔΡΙΟΥ «ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΡΙΩΤΗΣ» της Πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ» Κωδ. 2023ΝΑ35500000 συνολικού προϋπολογισμού 308.760,00€ με το Φ.Π.Α.24% :59.760,00€, με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

403

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

07/11/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: