Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ, συνολικού πρ/σμού 107.659,28 € με Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελέσματος.

Αριθμός Απόφασης:

585

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: