Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης της με αρ. πρωτ. 8136/07-04-2022 (ΑΔΑΜ: 22AWRD010351189, ΑΔΑ: 9ΔΨΝΩΛΙ-ΗΚΒ) Απόφασης Δημάρχου, για απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συμβούλου τεχνικής υποστήριξης για την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Λευκάδας µε τίτλο " Παρεμβάσεις βελτίωσης της αναπτυξιακής δυναμικής στην πόλη της Λευκάδας" στο πρόγραμμα «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ» που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, λόγω κατεπείγουσας ανάγκης, σύμφωνα με το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/10.

Αριθμός Απόφασης:

176

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

12/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: