Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης των από 2-12-2021 Πρακτικών Επιτροπής διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ, ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ Δ.Ε.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 187.921,97€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.13%-24% με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, με βάση την τιμή

Αριθμός Απόφασης:

726

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

17/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: