Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 13-09-2021 Πρακτικού Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για προμήθεια ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Λευκάδας, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, συνολικού προϋπολογισμού 41.366,40 ευρώ με Φ.Π.Α.24%, που αφορά έλεγχο δικαιολογητικών, αξιολόγηση τεχνικών - οικονομικών προσφορών και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου»

Αριθμός Απόφασης:

578

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

28/09/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: