Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 19-12-2022 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την παροχή υπηρεσίας «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΤΟΥ Δ.ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2023-2024» με εκτιμώμενη αξία 61.800,00€, δεν υπόκειται σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει τιμής, σύμφωνα με τους όρους της με αριθμ.25287/10-11-2022/ΑΔΑΜ:22PROC0119877 διακήρυξης και κατακύρωσης αποτελέσματος

Αριθμός Απόφασης:

654

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/12/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: