Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 25-07-2023 Πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΟΜΑΔΑ Β: Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ, ΟΜΑΔΑ Δ: Δ.Ε. ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ-ΚΑΡΥΑΣ, ΟΜΑΔΑ Ε: Δ.Ε. ΚΑΛΑΜΟΥ-ΚΑΣΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ».

Αριθμός Απόφασης:

304

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/08/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: