Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 28-04-2023 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και αξιολόγησης προσφορών για το υποέργο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ με κωδ. ΟΠΣ:5004012 Α/Α 2της Πράξης «ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΕΓΑΝΗΣΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΑΔΑ, συνολικού προϋπολογισμού 600.000,00€ με Φ.Π.Α 24%, της με αριθμ.2064/2-02-2023/ΑΔΑΜ:23PROC012093663

Αριθμός Απόφασης:

171

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

09/05/2023

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: