Απόφαση Ο.Ε. περί έγκρισης του από 5-04-2022 πρακτικού Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ εκτιμώμενης δαπάνης 97.635,120 € με το Φ.Π.Α.24%

Αριθμός Απόφασης:

189

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

19/04/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: