Απόφαση Ο.Ε. περί ορισμού ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης οικονομικών προσφορών ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ 16m3 ΜΕ ΓΕΡΑΝΟ» προϋπολογισμού 217.000,00€ με το Φ.Π.Α.24% με κριτήριο της πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει της βέλτιστης σχέση ποιότητας – τιμής.

Αριθμός Απόφασης:

138

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

29/03/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: