Απόφαση Ο.Ε. περί παράτασης του χρόνου οριστικής παραλαβής του είδους της με αριθμ.24784/13-07-2021/ ΑΔΑΜ:21SYMV008943498: «Προμήθεια ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος με σύστημα συμπίεσης τύπου πρέσας χωρητικότητας 12m3»

Αριθμός Απόφασης:

32

Έτος απόφασης:

2022

Ημ/νία Απόφασης:

31/01/2022

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: