Διαμόρφωση Σχεδίου Προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2022, μετά τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) οικ. έτους 2022.

Αριθμός Απόφασης:

743

Έτος απόφασης:

2021

Ημ/νία Απόφασης:

24/12/2021

Συλλογικό Όργανο:

Οικονομική Επιτροπή

Συννημένα: