4 Αυγούστου, 2021

Απόφαση ΟΕ 463

Απόφαση Ο.Ε. επί της από 05.07.2021 (αρ. εκθ. καταθ. 31/2021) αγωγής του Μάρκου Ροντογιάννη του Θεοδώρου ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

Περισσότερα >

4 Αυγούστου, 2021

Απόφαση ΟΕ 462

Απόφαση Ο.Ε. επί της από 26.05.2021 (αρ. εκθ. καταθ. ΜΤ 117/21) αγωγής των Νικολάου Βρεττού κλπ. κατά του  Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Λευκάδας.

Περισσότερα >

4 Αυγούστου, 2021

Απόφαση ΟΕ 460

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης  ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου   «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», με προϋπολογισμού 520.000,00  με ΦΠΑ...

Περισσότερα >

15 Ιουλίου, 2021

Απόφαση ΟΕ 456

Απόφαση Ο.Ε.περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Περισσότερα >

15 Ιουλίου, 2021

Απόφαση ΟΕ 455

: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  του από 2-7-21 πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Ομάδας Β - Υδρόμετρα για τις ανάγκες...

Περισσότερα >