15 Ιουλίου, 2021

Απόφαση ΟΕ 455

: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  του από 2-7-21 πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Ομάδας Β - Υδρόμετρα για τις ανάγκες...

Περισσότερα >

14 Ιουλίου, 2021

Απόφαση ΟΕ 454

Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021. Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Περισσότερα >

14 Ιουλίου, 2021

Απόφαση ΟΕ 453

Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 06.07.2021 για  την παραχώρηση, τριών  (03)  ανεξαρτήτων τμημάτων  στην πλατεία της παραλίας Κ....

Περισσότερα >

14 Ιουλίου, 2021

Απόφαση ΟΕ 452

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΕ ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 25.000,00 ΕΥΡΩ (με ΦΠΑ 24%). Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Περισσότερα >

14 Ιουλίου, 2021

Απόφαση ΟΕ 451

Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΛΕΥΚΑΔΑΣ ΚΑΙ Δ.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ»  προϋπολογισμού 58.000,00 € (με ΦΠΑ 24%). Πατήστε στο...

Περισσότερα >