Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Πρόσληψης, ενός (01) υπαλλήλου, ειδικότητας ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών

Αναρτήθηκε στις 10 November, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί