Διακήρυξη διαγωνισμού “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ Ο∆ΙΚΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ”

Αναρτήθηκε στις 26 July, 2022, στην κατηγορία Διακηρύξεις - Διαγωνισμοί