Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

α) Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήµου

β) Τµήµα Δηµοτικής Κατάστασης, Ληξιαρχείου και Μετανάστευσης

γ) Τµήµα Ανθρώπινου Δυναµικού

δ) Τµήµα Διοικητικής Μέριµνας