Διεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

α) Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου και Προµηθειών

β) Τµήµα Εσόδων, Περιουσίας και Ταµείου