Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Αναρτήθηκε στις 23/06/2021, στην κατηγορία Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

α) Τµήµα Τεχνικών Έργων

β) Τµήµα Ηλεκτροµηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών

γ) Τμήμα Διαχείρησης και Συντήρησης Οχημάτων.

δ) Τµήµα Ύδρευσης – Αποχεύτευσης