Περίληψη διακήρυξης

Περίληψη διακήρυξης για κυλικείο 4ου Δημοτικού σχολείου

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 456

Απόφαση Ο.Ε.περί εξειδίκευσης πιστώσεων σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133Α/19-7-2018). Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 455

: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση  του από 2-7-21 πρακτικού επιτροπής διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια υλικών ύδρευσης Ομάδας Β – Υδρόμετρα για...

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 454

Απόφαση Ο.Ε. για τροποποίηση της 5ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λευκάδας οικονομικού έτους 2021. Πατήστε στο συνημμένο για την απόφαση.

Περισσότερα >

Απόφαση ΟΕ 453

Απόφαση Ο.Ε. για την επικύρωση του  αποτελέσματος της δημοπρασίας  που έγινε την 06.07.2021 για  την παραχώρηση, τριών  (03)  ανεξαρτήτων τμημάτων  στην πλατεία της...

Περισσότερα >