Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Αναρτήθηκε στις 1/06/2021, στην κατηγορία Μέλη ΟΕ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλός Χαράλαμπος

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1 Γιαννιώτης Παναγιώτης 

2.Βικέντιος Νικόλαος

3.Τσιρογιάννης Γεώργιος

4. Τυπάλδος Νικόλαος

5.Γαζής Αναστάσιος

6. Μαργέλη Μαρία

7. Δρακονταειδής Κωνσταντίνος

8.Κωνσταντινίδη-Ρεκατσινα Σεβαστή

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

1.Αργυρός Νικόλαος

2.Γληγόρης Παναγιώτης

3.Σκληρός Φίλιππος

4.Σέρβος Κωνσταντίνος

5.Γαζής Νικόλαος