Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων – Τροποποίηση της υπ ́αριθ. 280/22 απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσης
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό
δράσεων του Δήμου Λευκάδας, λόγω παραίτησης Εντεταλμένης Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη.

Αναρτήθηκε στις 23/09/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων – Τροποποίηση της υπ ́αριθ. 280/22 απόφασης
Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων – αναπλήρωσης Δημάρχου και ορισμού & ανάθεσης
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένων Δημοτικών Συμβούλων για την εποπτεία και τον συντονισμό
δράσεων του Δήμου Λευκάδας, λόγω παραίτησης Εντεταλμένης Συμβούλου Νίκης Κατωπόδη.