Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτρολόγων με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Αναρτήθηκε στις 15/12/2021, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας  ΔΕ Ηλεκτρολόγων  με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την αντιμετώπιση  κατεπειγουσών, πρόσκαιρων αναγκών που αφορούν το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Συγκοινωνιών της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών».

Επισυναπτόμενα