Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας ΙΔΟΧ

Αναρτήθηκε στις 1/07/2022, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

Πρόσληψη προσωπικού ειδικότητας ΥΕ Υδρονομέων Άρδευσης με Σύμβαση Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου χρονικής διάρκειας δύο (02) μηνών, για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Δήμου Λευκάδας, για το έτος 2022.

Επισυναπτόμενα