«Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 856/13.1.2024 (ορθή επανάληψη) με ΑΔΑ: 6ΚΖΜΩΛΙ-Κ7Ραπόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου, Ορισμός και ανάθεση αρμοδιοτήτων Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου».

Αναρτήθηκε στις 9/04/2024, στην κατηγορία Ανακοινώσεις

«Τροποποίηση της υπ ́ αριθ. 856/13.1.2024 (ορθή επανάληψη) με ΑΔΑ: 6ΚΖΜΩΛΙ-Κ7Ρ
απόφασης Δημάρχου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων – Αναπλήρωση Δημάρχου, Ορισμός και ανάθεση
αρμοδιοτήτων Εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου».