Απόφαση ∆.Σ. έγκρισης της υπ΄αριθ. 1/2023 απόφασης Δ.Σ. του Δ.Λ.Τ.Λ. που αφορά στην έγκριση προϋπολογισμού και πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών αποτελεσμάτων οικ. έτους 2023.

Αριθμός Απόφασης:

14

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

01/02/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: