Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ», προϋπολογισμό 74.000,00 €, αναδόχου ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΡΑΚΑΤΟΥ Ε.Δ.Ε.

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

20/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: