Απόφαση ∆.Σ. για ορισμό εκπροσώπων για την συγκρότηση Επιτροπής Ανέλκυσης, Απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης Ναυαγίων που βρίσκονται εντός θαλασσίων ζωνών ευθύνης Δ.Λ.Τ.Λ. για το έτος 2023.

Αριθμός Απόφασης:

91

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

31/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: