Απόφαση ∆.Σ. για συγκρότηση επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ Δ.Ε.ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ» προϋπολογισμού 50.000,00 €

Αριθμός Απόφασης:

51

Έτος απόφασης:

2023

Ημ/νία Απόφασης:

04/03/2023

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτικό Συμβούλιο

Συννημένα: