Απόφαση Δ.Ε. επί της από 14.02.2024 (αρ. εκθ. καταθ. 12/2024) αγωγής των: Α) Σ. Π. κ.λπ. υπαλλήλων του Δ. Λευκάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Β) Χ. Σ. του Β., κ.λπ. πρώην εργαζομένων του Δ. Λευκάδας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, κατά του Δήμου Λευκάδας ενώπιον του Ειρηνοδικείου Λευκάδας

Αριθμός Απόφασης:

75

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: