Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση του από 5/3/24 πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας του υποέργου «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ του έργου «Συντήρηση ανοικτού αθλητικού χώρου και βελτίωση σχολικών μονάδων Δήμου Λευκάδας»-Πρόγραμμα ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ , συνολικού προϋπολογισμού 279.809,53€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%.

Αριθμός Απόφασης:

74

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: