Απόφαση Δ.Ε. για χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» αναδόχου: ΔΡΑΚΑΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ-ΣΤΕΦΑΝΟΥ.

Αριθμός Απόφασης:

80

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: