Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρακτικού επιτροπής ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης (ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΣΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ) του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΣΤΟΥ» (CPV: 45332200-5), προϋπολογισμού 45.000,00€ με το ΦΠΑ

Αριθμός Απόφασης:

79

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

05/03/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: