Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση απόδοσης «ΩΣ ΚΑΛΩΣ ΕΧΕΙ» του με αριθ. Α 1131/31-08-2023 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την δαπάνη ταχυδρομικών τελών.

Αριθμός Απόφασης:

118

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

02/04/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: