Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση όρων διακήρυξης και καθορισμός ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» προϋπολογισμού 367.586,22€ με το ΦΠΑ.

Αριθμός Απόφασης:

39

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

06/02/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: