Απόφαση Δ.E. για έγκριση πρακτικού εξακρίβωσης τιμών για την προμήθεια εξοπλισμού στον Δήμο Λευκάδας στα πλαίσια του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού για το 6ο Υποέργο με τίτλο «Προσβάσιμες Παραλίες» στα πλαίσια της Σύμβασης 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» με Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Αριθμός Απόφασης:

207

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: