Απόφαση Δ.E. για έγκριση μελέτης για την προμήθεια εξοπλισμού στα πλαίσια του Προγράμματος κρατικών ενισχύσεων του Υπουργείου Τουρισμού για το 6οΥποέργομε τίτλο «Προσβάσιμες Παραλίες» στα πλαίσια της Σύμβασης 1 «Βελτίωση και τροποποίηση της προσβασιμότητας στις ελληνικές παραλίες» με Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5157146 της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» με κωδικό 16931 του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ), η οποία εντάσσεται στον Άξονα 4.6 του σχεδίου «Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας» και η οποία χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Recovery and Resilience Facility – RRF).

Αριθμός Απόφασης:

206

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

31/05/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: