Απόφαση Δ.Ε. για έγκριση πρακτικού της επιτροπής με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση (άρθρο 32 του Ν. 4412/2016) του έργου: «ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΑΡΑΔΙΑΤΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ» (cpv:45233120-6 έργα οδοποιίας) προϋπολογισμού 33.125,00€ με το ΦΠΑ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.

Αριθμός Απόφασης:

247

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: