Απόφαση Δ.Ε. περί αποδοχής επιχορήγησης του Δήμου Λευκάδας ποσού 180.505,58€, σύμφωνα με την αριθμ.38193/26-04-2024/ΑΔΑ:ΨΔΖΣ46ΜΤΛ6-0ΨΤ απόφαση Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών περί επιχορήγησης Δήμων της χώρας συνολικού ποσού 15.000.000,00€ για την κάλυψη δαπανών παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης σε οργανωμένες ή μη παραλίες σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του Π.Δ. 71/2020.

Αριθμός Απόφασης:

248

Έτος απόφασης:

2024

Ημ/νία Απόφασης:

10/06/2024

Συλλογικό Όργανο:

Δημοτική Επιτροπή Δήμου Λευκάδας

Συννημένα: